Εκπαιδευτικό Υλικό - Επιχειρηματικότητα

Πρότυπο επιχειρηματικό σχέδιο για e-business

O σκοπός του παρόντος κειμένου είναι να υποστηρίξει τη σύνταξη του επιχειρηματικού σχεδίου (business plan) μιας ηλεκτρονικής επιχείρησης μέσα από την περιγραφή των ενοτήτων του και την παράθεση οδηγιών για τη σωστή σύνταξη τους.

2013, moke.gr

Πρότυπο επιχειρηματικό σχέδιο για επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών

O σκοπός του παρόντος κειμένου είναι αφενός να βοηθήσει τον αναγνώστη να κατανοήσει τη σημασία του επιχειρηματικού σχεδίου και αφετέρου να τον καθοδηγήσει κατά τη διάρθρωση επιχειρηματικών σχεδίων στον κλάδο παροχής υπηρεσιών.

2013, moke.gr

Εκπαιδευτικό υλικό: Η επιχειρηματικότητα ως έννοια και πρακτική

Παρουσιάζεται η επιχειρηματικότητα ως έννοια, τα χαρακτηριστικά του επιχειρηματία, τα στάδια που ακολουθούνται για την υλοποίηση μιας ιδέας, το επιχειρηματικό σχέδιο (business plan) και χαρακτηριστικές περιπτώσεις Ελλήνων επιχειρηματιών.

2006, moke.gr

Εκπαιδευτικό υλικό: Ο ρόλος της επιχειρηματικότητας και η συμβολή της

Παρουσιάζεται η σημασία της επιχειρηματικότητας στην οικονομία μέσα από τους διάφορους ρόλους του επιχειρηματία, π.χ. ως καινοτόμος, ως ανάδοχος οικονομικών κινδύνων, ως ηγέτης.

2006, moke.gr

Εκπαιδευτικό υλικό: Η επιχειρηματικότητα ως επιλογή καριέρας: Προοπτικές και αναστολές

Παρουσιάζεται η επιχειρηματικότητα ως επιλογή καριέρα, τα εμπόδια της επιχειρηματικότητας και οι διάφοροι μύθοι και προκαταλήψεις που την ακολουθούν.

2006, moke.gr

Εκπαιδευτικό υλικό: Η επιχειρηματική ιδέα

Παρουσιάζονται θέματα που σχετίζονται με την έννοια, τις τεχνικές σύλληψης, την αξιολόγηση καθώς και την κατοχύρωση των επιχειρηματικών ιδεών.

2006, moke.gr

Εκπαιδευτικό υλικό: Επιχειρηματικό σχέδιο

Παρουσιάζονται ο ρόλος και η σημασία ενός επιχειρηματικού σχεδίου και αναλύονται τα βασικά σημεία κάθε ενός από τα κεφάλαια που το απαρτίζουν.

2006, moke.gr

Εκπαιδευτικό υλικό: Αγορά – Πελάτες

Παρουσιάζονται θέματα αγοράς όπως η τμηματοποίηση, ο ανταγωνισμός, η ανάλυση πελατών, η χαρτογράφησή τους και η εξυπηρέτησή τους.

2006, moke.gr

Εκπαιδευτικό υλικό: Προϊόν – Μάρκετινγκ

Παρουσιάζονται θέματα που σχετίζονται με το προϊόν (τύποι, κύκλος ζωής, μίγμα προϊόντος), την παραγωγή και διάθεσή του καθώς και θέματα τιμολόγησης προϊόντος.

2006, moke.gr

Εκπαιδευτικό υλικό: Ανεύρεση πόρων – Χρηματοδότηση

Παρουσιάζονται οι διάφοροι τρόποι χρηματοδότησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών καθώς σύγχρονα εργαλεία χρηματοδότησης που προσφέρουν οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται σε μηχανισμούς όπως η Πώλήση και Επαναμίσθωση Παγίων Στοιχείων, το σύστημα Δικαιόχρησης και τα Κεφάλαια Επιχειρηματικού Κινδύνου.

2006, moke.gr

Εκπαιδευτικό υλικό: Ανάπτυξη και έλεγχος επιχείρησης

Παρουσιάζονται εναλλακτικές στρατηγικές ανάπτυξης των επιχειρήσεων, απόκτησης χρηματοοικονομικών και άλλων πόρων, διοίκησης και ελέγχου της ανάπτυξης.

2006, moke.gr

Εκπαιδευτικό υλικό: Στρατηγικές εξόδου

Παρουσιάζονται συνοπτικά οι διάφορες εναλλακτικές στρατηγικές εξόδου. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην χρεοκοπία (ολική και μερική) καθώς και στην μεταβίβαση κυριότητας (σταδιακή ή πλήρη).

2006, moke.gr

Εκπαιδευτικό υλικό: Κλαδικοί σχηματισμοί – νέες επιχειρήσεις

Παρουσιάζοντα ο ρόλος των κλαδικών σχηματισμών και τα πλεονεκτήματά τους. Γίνεται συζήτηση για τη δημιουργία των νέων επιχειρήσεων και την επιβίωσή τους.

2006, moke.gr

Εκπαιδευτικό υλικό: Αγορά ή ίδρυση επιχείρησης;

Παρουσιάζονται οι κρισιμότεροι παράγοντες που σχετίζονται με την επιλογή ίδρυσης μιας επιχείρησης ή εξαγοράς μιας υπάρχουσας. Γίνεται συζήτηση για τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα κάθε επιλογής.

2006, moke.gr

Εκπαιδευτικό υλικό: Δικαιόχρηση (Franchising)

Παρουσιάζεται αναλυτικά ο μηχανισμός της Δικαιόχρησης, η εφαρμογή του στην Ελλάδα, οι κατηγορίες του καθώς και τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα που επιφέρει τόσο στον δικαιούχο όσο και στον δικαιοπάροχο.

2006, moke.gr

Εκπαιδευτικό υλικό: Εξωτερική ανάθεση (outsourcing) ως ευκαιρία επιχειρηματικότητας

Αναλύονται η έννοια της εξωτερικής ανάθεσης, τα είδης της, οι κίνδυνοι και τα κίνητρα που συνδέονται με αυτήν, θέματα που σχετίζονται με την επιλογή και αξιολόγηση της συνεργασίας. Παρουσιάζονται σχετικά παραδείγματα.

2006, moke.gr

Εκπαιδευτικό υλικό: Επιχειρηματικά μοντέλα στο διαδίκτυο

Γίνεται παρουσίαση των επιχειρηματικών μοντέλων που μπορούν να αναπτυχθούν στον παγκόσμιο ιστό (web) και στα κινητά καθώς και κάποιων παράγωγων επιχειρηματικών μοντέλων.

2006, moke.gr

Εκπαιδευτικό υλικό: Διαχείριση κινδύνων και επιχειρηματικές αποφάσεις σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα

Παρουσιάζονται θέματα εκτίμησης κινδύνων αγοράς, χαρτοφυλακίων τίτλων σταθερής απόδοσης, αξιοπιστίας των σχετικών υποδειγμάτων και χρήσης αυτών.

2006, moke.gr

Πράσινη επιχειρηματικότητα

Παρουσιάζονται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και οι κινητήριες δυνάμεις της πράσινης επιχειρηματικότητας. Αναφέρονται οι διάφορες μορφές που αυτή μπορεί να πάρει καθώς και πως μπορεί να εφαρμοστεί στην πράξη. Τέλος γίνεται συζήτηση για τα επιχειρηματικά οφέλη από την υιοθέτηση και εφαρμογή της.

2013, moke.gr

Κοινωνική επιχειρηματικότητα

Παρουσιάζονται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Αναφέρονται οι έννοιες της κοινωνικής οικονομίας και της κοινωνικής αξίας και περιγράφονται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κοινωνικού επιχειρηματία. Τέλος, παρουσιάζονται τα βασικά σημεία του θεσμικού πλαισίου για την κοινωνική επιχειρηματικότητα.

2013, moke.gr